Aplikacje 3D. Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3 Tony Parisi Author

Aplikacje 3D. Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3 Tony Parisi Author
Brand: Helion
10.99 USD 14 USD
Buy Now

Twój przewodnik po grafice 3D w HTML!Do niedawna wywietlanie zaawansowanej grafiki 3D w przegl?darce internetowej wymaga?o zainstalowania dodatkowych wtyczek oraz poznawania nowych narz?dzi. Dzi?ki HTML5 i WebGL te czasy powoli odchodz? w niepami??! Teraz mo?esz wykorzysta? niesamowite mo?liwoci tego duetu, by zaskoczy? u?ytkowników atrakcyjnymi efektami 3D!Ta wyj?tkowa ksi??ka zosta?a w ca?oci powi?cona w?anie zagadnieniom zwi?zanym z grafik? 3D w przegl?darce internetowej. Si?gnij po ni? i przekonaj si?, jak wykorzysta? API WebGL do renderowania trójwymiarowej grafiki w czasie rzeczywistym. W kolejnych rozdzia?ach poznasz bibliotek? j?zyka JavaScript Three.js, która w znacz?cy sposób u?atwia ?ycie programisty. Informacje zawarte w dalszych rozdzia?ach pozwol? Ci skorzysta? z zaawansowanych efektów w CSS3 i tworzy? animacje trójwymiarowe. Zaznajomisz si? te? z detalami tworzenia aplikacji dla urz?dze? mobilnych. Twoj? uwag? z pewnoci? przykuje przegl’d narz?dzi do tworzenia trójwymiarowych modeli i animacji zarówno tych klasycznych, jak i tych online. Ksi??ka ta jest doskona?? lektur? dla wszystkich deweloperów chc?cych wzbogaci? swój warsztat o elementy grafiki 3D.Dzi?ki tej ksi??ce: zapoznasz si? z podstawami teorii dla grafiki 3D poznasz API WebGL wykorzystasz bibliotek? Three.js w codziennej pracy odkryjesz narz?dzia przydatne w codziennej pracy jeszcze bardziej uatrakcyjnisz Twoj? stron? Poznaj potencja? HTML5 w zakresie grafiki 3D! Tony Parisi od samego pocz?tku wiedzie prym w dziedzinie rewolucyjnych rozwi?za? pozwalaj?cych zago?ci? interaktywnym aplikacjom trójwymiarowym w internecie. Jego nowa ksi??ka zawiera dog??bne informacje na temat tych technologii oraz tworzenia najnowocze?niejszych trójwymiarowych aplikacji naprawd? dzia?aj?cych w aktualnie dost?pnych przegl?darkach.- Neil Trevett wiceprezes ds. tre?ci mobilnej w firmie NVIDIA i prezes organizacji Khronos Group