ASP.NET MVC 4. Programowanie Jess Chadwick Author

ASP.NET MVC 4. Programowanie Jess Chadwick Author
Brand: Helion
14.49 USD 19 USD
Buy Now

Wykorzystaj potencja? ASP.NET! Platforma ASP.NET to g?ówny konkurent j?zyka Java w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz zaawansowanych stron internetowych. Jej autorzy zadbali o to, aby ka?da kolejna wersja u?atwia?a prac? programistom w coraz szerszym zakresie. Programi?ci to doceniaj? i ASP.NET znajduje si? w?ród j?zyków najcz??ciej wybieranych przy tworzeniu zaawansowanych projektów.Je?eli chcesz w pe?ni wykorzysta? potencja? ASP.NET MVC 4, przyda Ci si? wyj?tkowa ksi??ka. Ta, któr? trzymasz w r?kach, bez w?tpienia taka jest! W trakcie lektury poznasz niuanse architektury MVC oraz dowiesz si?, jak tworzy? sieciowe API. Ponadto wykorzystasz Entity Framework do wydajnego korzystania z baz danych oraz zaznajomisz si? ze sposobami na równoleg?e przetwarzanie ??da?. Szczególn? uwag? powiniene? zwróci? na rozdzia? po?wi?cony zapewnieniu jako?ci — wykorzystanie testów automatycznych znacz?co u?atwi Ci ?ycie! Ksi??ka ta powinna trafi? na podr?czn? pó?k? ka?dego programisty ASP.NET!Si?gnij po t? ksi??k? i:poznaj wzorzec MVCstwórz zaawansowane Web APIzobacz, jak uatrakcyjni? Twoj? aplikacj? dzi?ki technologii AJAXzbuduj bezpieczn? aplikacj?zbuduj system testów automatycznych oraz ci?g?ej integracji Poznaj i wykorzystaj mo?liwo?ci ASP.NET w Twoim projekcie!