Rails. Zaawansowane programowanie Brad Ediger Author

Rails. Zaawansowane programowanie Brad Ediger Author
Brand: Helion
9.99 USD 12 USD
Buy Now

Twórz zaawansowane projekty w Rails!Jak zadba? o bezpiecze?stwo?Jak zapewni? wydajno?? Twojej aplikacji?Jak stworzy? i utrzyma? du?y projekt w Rails?Ruby on Rails przebojem wdar? si? na rynek szkieletów aplikacji internetowych. Stworzony w architekturze MVC z wykorzystaniem popularnego j?zyka Ruby, zosta? entuzjastycznie przyj?ty przez spo?eczno?? programistów. G?ówne za?o?enia autora tego projektu, Davida Heinemeiera Hanssona, to szybko??, ?atwo?? i przyjemno?? tworzenia kodu. Ruby on Rails jest dojrza?ym rozwišzaniem, wykorzystywanym przez wiele firm w aplikacjach internetowych, tworzonych pod kštem ich specyficznych potrzeb. Liczba aplikacji, które powsta?y z wykorzystaniem tego szkieletu, ?wiadczy o jego wysokiej jako?ci oraz niewštpliwie ma wp?yw na wzrost popularno?ci samego j?zyka Ruby.Rails. Zaawansowane programowanie porusza te tematy, które Wy, programi?ci, lubicie najbardziej! Dzi?ki tej ksiš?ce dowiesz si?, w jaki sposób wykorzysta? gotowe wtyczki oraz jak stworzy? nowe. Nauczysz si? stosowa? zaawansowane funkcje bazy danych oraz pod?šcza? si? jednocze?nie do wielu baz. Po lekturze tego podr?cznika bez problemu zapewnisz swojej aplikacji najwy?szy poziom bezpiecze?stwa, optymalnš wydajno?? i skalowalno??. Autor wskazuje tutaj równie? niezwykle interesujšce kwestie, dotyczšce projektowania du?ych aplikacji, wykorzystania systemów kontroli wersji oraz utrzymywania w?a?ciwej struktury projektu.Przypomnienie i omówienie podstawowych elementów Ruby i RailsStosowanie ActiveSupport oraz RailTiesZastosowanie i projektowanie wtyczekZaawansowane wykorzystanie baz danychUwierzytelnianie za pomocš LDAPBezpieczne szyfrowanie hase?Bezpieczne przetwarzanie formularzy i danych u?ytkownika Zapewnienie wydajno?ciSkalowanie architekturyWykorzystywanie us?ug WebTworzenie wieloj?zycznych aplikacjiZarzšdzanie du?ymi projektamiU?ywanie systemów kontroli wersjiPoznaj wszystkie funkcje Ruby on Rails!